Jedynie prawda jest ciekawa! - Józef Mackiewicz

 

Karta Dużej Rodziny

Newsletter Multibook
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Produkty dnia
Rafał Gan-Ganowicz - Kondotierzy
Rafał Gan-Ganowicz - Kondotierzy

39,90 zł

Cena regularna: 44,90 zł

Najniższa cena: 44,90 zł
szt.
Mój Niedzielny Mszalik
Mój Niedzielny Mszalik

59,90 zł

Cena regularna: 75,00 zł

Najniższa cena: 75,00 zł
szt.
Św. Józef Sebastian Pelczar - Religia katolicka + Obrona religii katolickiej KOMPLET
Św. Józef Sebastian Pelczar - Religia katolicka + Obrona religii katolickiej KOMPLET

89,90 zł

Cena regularna: 109,80 zł

Najniższa cena: 109,80 zł
szt.
Łukasz Winiarski "Razprozak" - Cywilizacja życia
Łukasz Winiarski "Razprozak" - Cywilizacja życia

59,90 zł

Cena regularna: 79,80 zł

Najniższa cena: 69,80 zł
szt.
Tomasz z Akwinu - Dzieła wszystkie t.15 - Summa teologii, I, q. 1-26
Tomasz z Akwinu - Dzieła wszystkie t.15 - Summa teologii, I, q. 1-26

79,90 zł

Cena regularna: 89,90 zł

Najniższa cena: 89,90 zł
szt.
Grzegorz Kulik - Katolickie zasady niewolnictwa w nauczaniu teologów XVI i XVII wieku
Grzegorz Kulik - Katolickie zasady niewolnictwa w nauczaniu teologów XVI i XVII wieku

130,00 zł

Cena regularna: 157,00 zł

Najniższa cena: 157,00 zł
szt.
Kardynał Willem Jacobus Eijk - Więź miłości. Katolicka moralność małżeńska i etyka chrześcijańska
Kardynał Willem Jacobus Eijk - Więź miłości. Katolicka moralność małżeńska i etyka chrześcijańska

89,90 zł

Cena regularna: 99,90 zł

Najniższa cena: 99,90 zł
szt.
Jörg Guido Hülsmann – Ludwig von Mises Tom I EBOOK
Jörg Guido Hülsmann – Ludwig von Mises Tom I EBOOK

27,00 zł

Cena regularna: 29,00 zł

Najniższa cena: 29,00 zł
szt.
Nowości wydawnicze
Feliks Koneczny - Dzieła zebrane Tom X 1922-1927
Feliks Koneczny - Dzieła zebrane Tom X 1922-1927

98,00 zł

Cena regularna: 110,00 zł

Najniższa cena: 110,00 zł
szt.
Feliks Koneczny - Dzieła zebrane Tom IX 1919-1921
Feliks Koneczny - Dzieła zebrane Tom IX 1919-1921

98,00 zł

Cena regularna: 110,00 zł

Najniższa cena: 110,00 zł
szt.
Feliks Koneczny - Dzieła zebrane Tom VIII 1917-1918
Feliks Koneczny - Dzieła zebrane Tom VIII 1917-1918

98,00 zł

Cena regularna: 110,00 zł

Najniższa cena: 110,00 zł
szt.
Feliks Koneczny - Dzieła zebrane Tom VII 1909-1917
Feliks Koneczny - Dzieła zebrane Tom VII 1909-1917

98,00 zł

Cena regularna: 110,00 zł

Najniższa cena: 110,00 zł
szt.
Feliks Koneczny - Dzieła zebrane Tom VI 1905-1909
Feliks Koneczny - Dzieła zebrane Tom VI 1905-1909

98,00 zł

Cena regularna: 110,00 zł

Najniższa cena: 110,00 zł
szt.
Feliks Koneczny - Dzieła zebrane Tom V 1903-1905
Feliks Koneczny - Dzieła zebrane Tom V 1903-1905

98,00 zł

Cena regularna: 110,00 zł

Najniższa cena: 95,00 zł
szt.

Bertrand de Jouvenel - Redystrybucja. Grabież czy ignorancja

Bertrand de Jouvenel - Redystrybucja. Grabież czy ignorancja
 • promocja
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 29,00 zł

Cena regularna: 35,00 zł

29.00
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 35,00 zł
Cena detaliczna: 35,00 zł
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Odda­jemy w Pań­stwa ręce książkę, a wła­ści­wie ksią­żeczkę, któ­rej zna­cze­nie trudno prze­ce­nić. Oma­wia ona jedno z naj­waż­niej­szych, a zara­zem naj­groź­niej­szych zja­wisk współ­cze­sno­ści. Redy­stry­bu­cja może dopro­wa­dzić naszą cywi­li­za­cję do upadku. Ona nie tylko demo­ra­li­zuje spo­łe­czeń­stwo, wzmac­nia pań­stwo, jako apa­rat uci­sku, nie tylko ogra­ni­cza wol­ność jed­nostki, ale osła­bia­jąc jej moty­wa­cję i chęć do dzia­ła­nia nisz­czy wysi­łek pro­duk­cyjny, mar­no­trawi rzad­kie zasoby, wywo­łu­jąc kry­zysy, któ­rych skutki mogą być dla współ­cze­snego świata prze­ra­ża­jące. Obecny kry­zys, to kry­zys tzw. pań­stwa opie­kuń­czego, któ­rego fun­da­men­tem jest wła­śnie redy­stry­bu­cja. Jeśli nie powstrzy­mamy tego absur­dal­nego zaboru środ­ków z port­fela pry­wat­nego jed­nych ludzi i prze­ka­zy­wa­nia ich za pośred­nic­twem klasy polityczno-urzędniczej innym ludziom w celu zyska­nia ich sym­pa­tii i uzna­nia, może dojść do zała­ma­nia gospo­dar­czego na trudną do wyobra­że­nia skalę.

Od Wydawcy.

 

Ber­trand de Jouve­nel uro­dził się w Paryżu w 1903 roku. Zmarł na początku 1987 roku w wieku 83 lat. Mówi się o nim, jako o „naj­mniej zna­nym z wiel­kich myśli­cieli poli­tycz­nych XX wieku”. Mimo to nie był w Pol­sce do tej pory publi­ko­wany. Powody zapo­mnie­nia Ber­tranda de Jouve­nel nad Wisłą są dość pro­za­iczne. Mimo swej socja­li­stycz­nej pro­we­nien­cji nie było mu po dro­dze ze spu­ści­zną PRL. De Jouve­nel był po pro­stu zbyt libe­ralny, a przede wszyst­kim zbyt docie­kliwy i zbyt uczciwy, jak na panu­jące w „demo­kra­cji ludo­wej” stan­dardy. Póź­niej, po 1989 roku, kiedy socja­lizm stał się sym­bo­lem nie­chlub­nej prze­szło­ści, prac socja­li­stów – ze zro­zu­mia­łych wzglę­dów — nie publi­ko­wano. Dzi­siaj, kiedy myśl socja­li­styczna pod posta­cią inter­wen­cjo­ni­zmu i pań­stwa opie­kuń­czego wraca z impe­tem, wydaw­nic­two Fijorr Publi­shing zde­cy­do­wało się wydać kilka prac Ber­tranda de Jouve­nel cho­ciażby po to, aby zwró­cić uwagę na to, że nawet w samym obo­zie skom­pro­mi­to­wa­nej idei byli ludzie, któ­rzy – wbrew inte­re­som poli­tycz­nym – nie bali się prawdy i gotowi byli jej bro­nić, nawet za cenę rezy­gna­cji z błęd­nych poglądów.

Ten zna­ko­mity nauczy­ciel aka­de­micki, a także autor wielu wybit­nych prac nauko­wych lokuje się w swych zain­te­re­so­wa­nia inte­lek­tu­al­nych w pobliżu innego swego wiel­kiego rodaka, jakim nie­wąt­pli­wie był Ale­xis de Tocqu­eville. Ber­trand de Jouve­nel był nie­zwy­kle podejrz­liwy, jak cho­dzi o wła­dzę rządu i pań­stwa, darząc jed­no­cze­śnie ogromną sym­pa­tią wol­ność i spo­łe­czeń­stwo libe­ralne. Naj­słyn­niej­sze z jego prac to: On Power (1948), An Inqu­iry into the Poli­ti­cal Good (1957) oraz The Pure The­ory of Poli­tics  — mimo swej socja­li­stycz­nej pro­we­nien­cji – zasłu­gują kon­se­kwent­nie na naj­wyż­sze uzna­nie naukowe rów­nież w śro­do­wi­skach libe­ral­nych czy wśród leseferystów.

Dane techniczne

Autor Bertrand de Jouvenel
Format 145 x 205 mm
Liczba stron 150
Oprawa Twarda
Zdjęcia Nie
Rok wydania 2011
Wydawca Fijorr Publishing

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl